PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID VAN het wapen van Valburg

CONTACTGEGEVENS
het wapen van Valburg
Tielsestraat 69, 6675AC Valburg
info@hetwapenvanvalburg.nl
0488745081
www.hetwapenvanvalburg.nl
KvK nr: 72568003

ALGEMEEN
Deze Privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die het wapen van
Valburg verzamelt en verwerkt van klanten en haar websitebezoekers. het wapen van
Valburg dient er voor te zorgen dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en
betrouwbaar is. Zij is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening
te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en
behoeften van bezoekers van haar website en haar klanten. het wapen van Valburg gaat
daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van de
gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. het wapen van Valburg
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en draagt er
zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. het wapen
van Valburg vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar gebruikers
en klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Door uw
persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat het wapen van
Valburg uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt. Deze
Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het wapen van Valburg.

PERSOONSGEGEVENS EN DE DIENSTVERLENING
het wapen van Valburg gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven
door personen die haar website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door
interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die haar een opdracht tot
dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over
diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of nieuwsbrieven te
ontvangen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT het wapen van Valburg
het wapen van Valburg kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van
haar diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf
bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan haar heeft
verstrekt. het wapen van Valburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens;
3. Geboortedatum;
4. Telefoonnummers ;
5. E-mailadres;
6. Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen;
7. Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan
8. het wapen van Valburg;
9. Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst;
10. Gegevens over uw activiteiten op www.hetwapenvanvalburg.nl
11. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
12. Bankrekeningnummer
13. IP-adressen Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
het wapen van Valburg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hetwapenvanvalburg.nl

VOOR WELK DOEL VERWERKT het wapen van Valburg DE PERSOONSGEGEVENS
het wapen van Valburg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Om contact op te kunnen nemen met de klant (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);
2. Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het
uitvoeren van onze diensten;
3. Voor het afhandelen van uw betaling;
4. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
5. Om u te informeren over de over wijzigingen van onze diensten en producten;
6. Het analyseren van uw gedrag op www.hetwapenvanvalburg.nl om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
7. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

HOE LANG BEWAART het wapen van Valburg UW PERSOONSGEGEVENS
het wapen van Valburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch uiterlijk 6 maanden na
de datum van de bruiloft. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen
via de website, worden bewaard gedurende een periode van zes maanden na het laatste
bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de
persoonsgegevens langer te bewaren. Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende
persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
het wapen van Valburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar
het wapen van Valburg tussen zit.

WEBSITES DERDEN
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met
zorg zijn geselecteerd, draagt het wapen van Valburg geen verantwoordelijkheid voor de
omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
het wapen van Valburg zal de persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar
websites niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door het wapen
van Valburg voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde
bewerker(s). het wapen van Valburg heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst
gesloten die er onder meer op toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten
aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de
te verrichten verwerkingen. het wapen van Valburg blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt het wapen van Valburg uw persoonsgegevens alleen aan
derden voor de uitvoering van de overeenkomst met uw nadrukkelijke toestemming.

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK VAN GEGEVENS AAN DERDEN
het wapen van Valburg stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden
voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

INZAGE/WIJZIGING/VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS
Klanten en gebruikers van de website van het wapen van Valburg hebben recht op inzage,
verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar
persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de
klant of gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen
heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker het wapen van Valburg bereiken op
www.hetwapenvanvalburg.nl. het wapen van Valburg zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 4 weken, aan uw verzoek gehoor geven.

APARTE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
het wapen van Valburg zal de klant uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vragen voor het
gebruik van referenties en beeldmateriaal van de klant voor portfolio, website, social media
en nieuwsbrieven. De klant kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven toestemming
intrekken. het wapen van Valburg zal gebruikers van de website uitdrukkelijk toestemming
vragen voor het toesturen van de nieuwsbrief. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de
nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op “afmelden” te drukken of door een e-mail te
zenden aan info@hetwapenvanvalburg.nl.

COOKIES
De website van het wapen van Valburg maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en
worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend
door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten
functioneren. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
1. Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website.
2. Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
3. Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door het wapen van Valburg verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in
overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering
van onze dienstverlening. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen
middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie
verwijderen van uw browser. In deze gevallen garanderen wij niet dat alle diensten en
functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van het wapen van Valburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. het wapen van Valburg gebruikt deze informatie om de werking
van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
het wapen van Valburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van het wapen
van Valburg in Google zoekresultaten paginas zijn. De aldus verkregen informatie wordt,
inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde
Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het Privacybeleid van Google voor meer
informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt
wordt, om rapporten Versie maart 2020 over de website te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

BEVEILIGEN
het wapen van Valburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het wapen van
Valburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Neem contact op met het wapen van
Valburg via info@hetwapenvanvalburg.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door het wapen van Valburg verzamelde persoonsgegevens.
het wapen van Valburg is als volgt te bereiken:
Naam: het wapen van Valburg
E-mail: info@hetwapenvanvalburg.nl
Telefoon: 0488745081

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
het wapen van Valburg behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.