DISCLAIMER BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk
dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. het wapen van Valburg aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en
onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke
onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk
moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar andere
websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van het
wapen van Valburg. Websites van derden kunnen links bevatten naar deze website. Deze
links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en dit houdt niet in dat
er sprake is van een relatie met of goedkeuring, dan wel bekrachtiging door het wapen van
Valburg. het wapen van Valburg is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud
van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle auteursrechten op deze website berusten bij het wapen van Valburg en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van de in de Auteurswet gestelde
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het wapen van Valburg. Daarbij is bovendien
altijd bronvermelding vereist. het wapen van Valburg behoudt zich het op het logo rustende
auteursrecht voor. het wapen van Valburg geeft geen toestemming voor het gebruik van
haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

PRIJZEN
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldige
mogelijke weergave vann de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar
zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met
het wapen van Valburg te mogen claimen.

WIJZIGINGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van
het wapen van Valburg op deze website www.hetwapenvanvalburg.nl.