Algemene Voorwaarden

Het wapen van Valburg
Tielsestraat 69
6675 AC Valburg
0488-745081
info@hetwapenvanvalburg.nl
www.hetwapenvanvalburg.nl
Definities:
1. het wapen van Valburg: Het wapen van Valburg B.V., gevestigd te Valburg onder KvK
nr.72568003
2. Klant: degene met wie het wapen van Valburg een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: het wapen van Valburg en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens het
wapen van Valburg.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden
van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen:
1. Alle prijzen die het wapen van Valburg hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die het wapen van Valburg hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan het wapen van Valburg te allen tijde
wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die het wapen van
Valburg niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van
de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke
regeling.

Monsters/modellen:
1. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan
geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij
partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model
overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen:
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is het wapen van Valburg
gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan het wapen van Valburg.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag het wapen van Valburg zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van het wapen van Valburg op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door het wapen
van Valburg, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan het wapen van Valburg te
betalen.

Recht van reclame:
1. Zodra de klant in verzuim is, is het wapen van Valburg gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. het wapen van Valburg roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant
de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan het wapen van
Valburg, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de
klant.

Herroepingsrecht:
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder
opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– het product niet is gebruikt
– het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
– de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
– het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– het product geen los tijdschrift of losse krant is
– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
– de consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
info@hetwapenvanvalburg.nl.
3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan het wapen van Valburg, bij gebreke waarvan zijn
herroepingsrecht komt te vervallen.
4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van het wapen van Valburg indien de
volledige bestelling wordt geretourneerd.
5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten)
volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal het wapen van Valburg deze kosten
binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan
de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan het wapen van Valburg
heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht:
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van
enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht :
1. het wapen van Valburg kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
van het wapen van Valburg heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan het wapen van Valburg.
3. het wapen van Valburg is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant
mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening:
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan het
wapen van Valburg te verrekenen met een vordering op het wapen van Valburg.
Eigendomsvoorbehoud:
1. het wapen van Valburg blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig
heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van het wapen van Valburg op
grond van wat voor met het wapen van Valburg gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip
van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan het wapen van Valburg zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de
zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien het wapen van Valburg een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
overeenkomst als ontbonden en heeft het wapen van Valburg het recht om schadevergoeding,
gederfde winst en rente te vorderen.

Levering:
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij het wapen van Valburg, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 4.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft het wapen van
Valburg het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een
verlate levering niet aan het wapen van Valburg kan tegenwerpen.

Levertijd:
1. De door het wapen van Valburg opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig
heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van het wapen van
Valburg
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij het wapen van Valburg niet binnen
14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders
hebben afgesproken.

Feitelijke levering:
1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten:
1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Verpakking en verzending:

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan het wapen van Valburg niet aansprakelijk
kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan het
wapen van Valburg, bij gebreke waarvan het wapen van Valburg niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.

Bewaring:
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen
leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten
komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie:

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten,
veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door
de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het
product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring:
1. De klant vrijwaart het wapen van Valburg tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door het wapen van Valburg geleverde producten en/of diensten.

Klachten:

1. De klant dient een door het wapen van Valburg geleverd product of verleende dienst zo
spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant het wapen van Valburg daarvan zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen,
op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen het wapen van Valburg uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van
de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
het wapen van Valburg in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet
toe leiden dat het wapen van Valburg gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling:
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan het wapen van Valburg.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling het wapen van Valburg
ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

1. Als het wapen van Valburg een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan het wapen van Valburg verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid het wapen van Valburg:

1. het wapen van Valburg is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien
en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien het wapen van Valburg aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. het wapen van Valburg is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien het wapen van Valburg aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij
gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is
de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn:
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van het wapen van Valburg vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee
wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding:
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer het wapen van Valburg
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door het wapen van Valburg niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat het wapen van Valburg in verzuim is.
3. het wapen van Valburg heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de
klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien het
wapen van Valburg kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om
te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht:
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van het wapen van Valburg in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan het wapen van Valburg kan worden toegerekend in een van de wil van het wapen van
Valburg onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van
de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
in redelijkheid niet van het wapen van Valburg kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor het wapen van Valburg 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat het wapen van Valburg er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. het wapen van Valburg is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst :
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden:
1. het wapen van Valburg is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal het wapen van Valburg zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten:
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van het wapen van Valburg.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid:

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat het wapen van Valburg bij het opstellen van de voorwaarden
op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar het wapen van Valburg is gevestigd /
praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 22 januari 2021.